Voorwaarden 

1.1. Verkoper: LOTT.consumer webshop B.V. . gevestigd te ’s-Hertogenbosch, die de overeenkomst sluit en deze voorwaarden hanteert; 
 2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing, met uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden, op iedere aanbieding, bestelling, opdracht en overeenkomst gesloten tussen Verkoper en Koper. Deze algemene voorwaarden zullen door Verkoper op verzoek kosteloos worden toegezonden. Deze Voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen via www.lottgioielli.com. 
3.1. Alle aanbiedingen van Verkoper zijn vrijblijvend. Verkoper heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 
4.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro's, exclusief btw en exclusief verpakkings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 
5.1. Is aan Koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren producten daarmee zullen overeenstemmen. 
6.1. Aflevering geschiedt op het door Koper opgegeven adres doordat Verkoper de door Koper gekochte producten rechtstreeks bij Koper zal (laten) bezorgen, of per post aan Koper zal verzenden. De bezorgkosten komen voor rekening van Koper. 
7.1. Verkoper behoudt zich de eigendom van alle door haar aan Koper geleverde producten voor, tot op het moment dat alle vorderingen die Koper aan Verkoper verschuldigd is uit hoofde van de overeenkomst(en) of eventuele andere overeenkomsten, met inbegrip van eventuele rente en (incasso)kosten, volledig aan Verkoper zijn voldaan, een en ander als bedoeld in artikel 3:92 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. 
8.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen betalingen, zonder opschorting, korting of verrekening uit welken hoofde dan ook, te geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan Koper van rechtswege, en derhalve zonder nadere ingebrekestelling, in verzuim is en aan Verkoper over het verschuldigde bedrag de wettelijke handelsrente en (buiten)gerechtelijke kosten verschuldigd wordt. In dat geval is Koper vanaf het moment van intreden van verzuim vertragingsrente ad 1% per maand, of gedeelte van een maand, verschuldigd over het door Koper onbetaald gebleven bedrag tot aan de dag der algehele voldoening. Indien de wettelijke rente meer dan 12% per jaar bedraagt, zal Koper de wettelijke rente verschuldigd zijn. 
9.1. Verkoper staat er voor in dat de aan Koper verkochte en geleverde producten bij aflevering voldoen aan de ten aanzien van die producten redelijkerwijs te stellen gebruikseisen. 
10.1. Nadat Koper de door hem bestelde producten heeft ontvangen, heeft hij de bevoegdheid om binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de producten, de overeenkomst met Verkoper te ontbinden. Koper hoeft hiervoor geen reden op te geven. 
11.1. Behoudens voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid op grond van dwingende wetsbepalingen niet mogelijk is, is Verkoper niet aansprakelijk wegens onrechtmatig handelen of een (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen of op grond van enigerlei andere rechtsgrond. 
12.1. Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. Verkoper verkeert alsdan niet in verzuim en is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten. 
13.1. Verkoper respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. De persoonlijke gegevens zullen alleen gebruikt worden voor het volledig afhandelen van de bestelling. 
14.1 Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder in ieder geval doch niet uitsluitend auteursrechten en merkrechten, die rusten op de door Verkoper geleverde producten, zijn en blijven het uitsluitend eigendom van Verkoper. 
15.1. Koper is verplicht de door Verkoper geleverde producten terstond na ontvangst te controleren op manco’s, vermissingen, onjuiste of ondeugdelijke levering en zichtbare gebreken en beschadigingen. 
16.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen, opdrachten en overeenkomsten die Verkoper met Koper aangaat, alsmede eventuele geschillen die daaruit voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing. 
LOTT. gioielli respecteert de privacy van alle gebruikers van de website www.lottgioielli.com en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om bestellingen te verwerken en u daarover te informeren. LOTT. gioielli zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. info@lottgioielli.com 
Heel belangrijk om te weten is dat wij uiterst secuur omgaan met uw gegevens. Deze gegevens slaan wij veilig op en zijn niet bereikbaar voor onbevoegden. Uw gegevens worden enkel intern bij LOTT.gioielli gebruikt tenzij het nodig is dat we deze gegevens aan derden geven. Als dat het geval is, zorgen we ervoor dat zij er net zo secuur mee omgaan als wij. Uw gegevens gebruiken we voor verschillende doeleinden zoals het verwerken van uw bestelling en het aanbieden van gepaste aanbiedingen die passen bij uw wensen. 
Als, om welke reden dan ook, je bezorgt bent dat de persoonlijke informatie LOTT.gioielli van je heeft verzameld incorrect is, log dan in op onze website om jouw persoonlijke informatie te bekijken en te veranderen. Alleen jij heeft toegang tot deze persoonlijke data door middel van je gebruikersnaam en wachtwoord. Wij hanteren een afmeld-beleid wanneer het gaat om communicatie via email. Wanneer je je registreert via www.lottgioielli.com dan heb je de mogelijkheid om je af te melden voor inschrijving in ons emailbestand. Het doel van de inschrijving is om informatie te verzamelen om het voor jou mogelijk te maken up-to-date informatie en productaanbiedingen te ontvangen van LOTT.gioielli. 
Je kunt ons bereiken via telefoon, per mail, Facebook, Instagram en WhatsApp. Om je snel te kunnen helpen, zoeken we je gegevens op in ons systeem, zodat we zo snel mogelijk je vraag kunnen beantwoorden of een oplossing kunnen vinden. We analyseren deze contactmomenten ook zodat we onze service kunnen verbeteren en je de volgende keer nóg beter van dienst te kunnen zijn. Because we like you a LOTT! 
Om op de hoogte te blijven van de nieuwste collecties en leukste nieuwtjes, kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrieven. We versturen de nieuwsbrief ongeveer twee keer per week. Mocht je geen nieuwsbrieven meer willen ontvangen kun je zich heel gemakkelijk uitschrijven via de button onderaan onze nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar contactform@lottgioielli.com. 
Wil je meedoen met een actie of prijsvraag? Laat dan je naam en e-mailadres achter zodat we de actie kunnen uitvoeren en jou als eventuele prijswinnaar kunnen benaderen! Je gegevens worden enkel voor de desbetreffende actie gebruikt tenzij anders vermeld. 
Wij hopen nooit met fraude te maken te krijgen maar mocht het nodig zijn, gebruikt LOTT.gioielli klantgegevens om fraude te voorkomen en/of tegen te gaan. Als het noodzakelijk is, moeten wij gegevens doorgeven aan overheidsinstanties. 
Als je geslaagd bent op onze webshop en je wilt de geselecteerde items betalen, dan kom je in een veilige betaalomgeving terecht om jouw aankoop af te ronden. Als je met een creditcard betaalt, dan wordt je vanuit onze veilige betaalomgeving doorgestuurd naar een externe betaalomgeving. Mochten er onbetaalde facturen zijn, dan sturen wij je gegevens door naar een incassobureau en/of deurwaarder die de verdere afhandeling verwerkt. 
De hieronder getoonde informatie wordt aan je verstrekt zodat je volledig op de hoogte bent wat cookies zijn en welke cookies wij bij LOTT. gioielli gebruiken. Hierdoor kun je een weloverwogen beslissing maken over blijvende aanvaarding van deze cookies. LOTT.gioielli gebruikt cookies welke wij kunnen opvragen wanneer je onze website in de toekomst nog een keer bezoekt.  De website www.lottgioielli.com en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links naar bedrijven of organisaties waarmee wij (tijdelijk) samenwerken, zijn eigendom van LOTT.consumer webshop B.V..  Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LOTT.consumer webshop B.V..

Artikel 1: Definities

 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
1.2. Koper: iedere natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die bij Verkoper een bestelling plaatst; 
1.3. Overeenkomst: de koopovereenkomst tussen Verkoper en Koper krachtens welke producten, waaronder doch niet uitsluitend sieraden, worden geleverd aan Koper. 
1.4. Webshop: het digitale verkooppunt via de website www.lottgioielli.com waar Verkoper haar producten te koop aanbiedt aan potentiële Kopers. 

Artikel 2: Toepasselijkheid 

 2.2. Door het plaatsen van een bestelling bij Verkoper gaat Koper uitdrukkelijk akkoord met de toepasselijkheid en de inhoud van deze algemene voorwaarden. Eventuele afwijkingen van hetgeen in deze algemene voorwaarden wordt bepaald zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 

 2.3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd kunnen worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Verkoper en Koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigbare bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht moet worden genomen. 

 2.4. Alle rechten en aanspraken die in deze algemene voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden bedongen ten behoeve van Verkoper gelden ook ten behoeve van eventueel door Verkoper ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 

Artikel 3: Tot stand komen overeenkomst 

 3.2. Een overeenkomst komt pas tot stand als Verkoper de bestelling van Koper heeft geaccepteerd. Verkoper heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als de bestelling van Koper door Verkoper niet wordt geaccepteerd, krijgt Koper daar binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling door Verkoper bericht van. 

Artikel 4: Aanbiedingen en prijzen 

4.2. Als de prijzen van de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen het moment dat Koper bestelt en de uitvoering van de bestelling door Verkoper, heeft Koper het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Verkoper indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt. Ontvangt Verkoper binnen deze termijn van tien (10) dagen geen bericht van Koper, dan wordt Koper geacht in te stemmen met de prijsverhoging. 

4.3. Alle opgaven door Verkoper van prijzen, specificaties en/ of andere aanduidingen van producten en of diensten op haar website worden steeds met zorgvuldigheid gedaan. Verkoper kan echter niet instaan voor de juistheid van deze gegevens of voor het feit dat zich afwijkingen hiervan kunnen voordoen. Verkoper is niet gebonden aan overeenkomsten die zijn aangegaan op basis van op haar website voorkomende onjuiste informatie en heeft dan ook het recht bestellingen ter zake te weigeren en/of ter zake aangegane overeenkomsten te vernietigen c.q. te ontbinden. 

Artikel 5: Monsters en modellen 

5.2. Afgebeelde kleuren in de webshop van Verkoper kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. De kleurechtheid van de producten in de webshop zijn afhankelijk van de instelling van de monitor van Koper en grafische kaart. Koper kan derhalve geen rechten ontlenen aan de weergegeven kleuren in de webshop. 

Artikel 6: Leveringen 

6.2. Verkoper is eerst gehouden om tot levering over te gaan nadat Koper het volledige door hem verschuldigde bedrag, inclusief de verzendkosten, aan Verkoper heeft voldaan. 

6.3. Verkoper behoudt zich het recht voor om de levering van een nieuwe bestelling op te schorten in het geval Koper nog niet alle door hem aan Verkoper verschuldigde bedragen heeft voldaan. 

6.4. De door Verkoper aangegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van de aangegeven levertijd is niet fataal en geeft Koper geen recht op schadevergoeding. 

6.5. Koper heeft in geval van overschrijding van de overeengekomen levertijd evenmin recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de levertijd zodanig is dat van Koper in redelijkheid niet kan worden verlangd dat (het betreffende gedeelte van) de overeenkomst in stand blijft. 

6.6. Op het moment van aflevering gaat het risico ter zake de afgeleverde producten over op Koper. 

6.7. Indien Koper de door hem bestelde producten niet of niet tijdig op de overeengekomen plaats en tijd van aflevering afneemt, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Verkoper is in dat geval gerechtigd de producten voor rekening en risico van Koper op te slaan of de overeenkomst met Koper te ontbinden, zulks onverminderd het recht van Verkoper op het vorderen van volledige schadevergoeding. 

6.8. Koper dient de intellectuele eigendomsrechten (artikel 11) van Verkoper te respecteren. Indien Koper in strijd handelt met deze rechten is Verkoper bevoegd levering van de producten op te schorten dan wel de overeenkomst(en) te ontbinden en Koper niet meer te leveren. Een en ander zonder recht op schadevergoeding door Koper. 

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud 

7.2. Zolang integrale voldoening van alle vorderingen van Verkoper op Koper niet heeft plaatsgevonden, is Koper niet bevoegd of gerechtigd de producten waarop een eigendomsvoorbehoud van Verkoper rust – anders dan in het kader van diens normale dagelijkse bedrijfsuitoefening – buiten haar feitelijke macht te brengen, te vervreemden of met enig recht te bezwaren. 

7.3. De opschortende voorwaarde als bedoeld in artikel 3:92 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek gaat niet in vervulling in geval van betaling in verband met een schuld van Koper aan Verkoper door een derde die door die betaling in de rechten van Verkoper wordt gesubrogeerd. 

7.4. Voor het geval en voor zover de eigendom van Verkoper op de door haar aan Koper geleverde producten eindigt, verleent Koper aan Verkoper reeds thans, bij voorbaat, een eerste pandrecht op alle door Verkoper aan Koper geleverde en te leveren producten, alsmede op diens vorderingen uit hoofde van de in het zevende lid van dit artikel bedoelde verzekeringen. Dit pandrecht strekt tot meerdere zekerheid voor alle bestaande en toekomstige vorderingen die Verkoper op Koper uit welken hoofde dan ook heeft of zal verkrijgen. Koper verklaart tot de onderhavige verpanding bevoegd te zijn, alsmede dat op de verpande zaken en vorderingen géén beperkte rechten rusten noch daarop bij voorbaat zijn gevestigd. 

7.5. Verkoper heeft een onherroepelijke volmacht om voor en namens Koper alle rechtshandelingen te verrichten tot vestiging van vorenbedoelde pandrechten, voor zover die vestiging niet reeds heeft plaatsgevonden. De toepasselijkheid van artikel 3:68 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. Onverminderd het vorenstaande is Koper voorts verplicht om op het eerste daartoe strekkende verzoek van Verkoper alle (rechts)handelingen te verrichten die in het kader van de in dit artikel bedoelde verpanding vereist zijn of mochten worden. 

7.6. Zodra Koper in zijn verplichtingen jegens Verkoper te kort schiet, is Verkoper zonder nadere ingebrekestelling bevoegd en gerechtigd de producten terug te nemen respectievelijk deze als pandhouder onder zich te nemen. Koper machtigt Verkoper reeds nu voor alsdan om met voornoemd doel de plaats(en) – ook eventueel bij derden die voor Koper producten houden - te (doen) betreden waar de producten zich bevinden. 

7.7. Zolang de producten aan Verkoper in eigendom toebehoren respectievelijk zij daarop een pandrecht heeft, is Koper verplicht de betreffende zaken deugdelijk te verzekeren tegen diefstal, brand-, ontploffings-, water- en andere schade en de polis van de betreffende verzekeringen op het eerste daartoe strekkende verzoek aan Verkoper ter inzage te geven. 

7.8. Indien Koper met betaling in gebreke is en Verkoper deswege de geleverde producten, gebruik makend van het eigendomsvoorbehoud zoals bedoeld in dit artikel, terughaalt zijn de kosten daarvan voor rekening van Koper. 

Artikel 8: Betaling 

8.2. Indien Koper via de Webshop een bestelling plaatst, dient er direct te worden betaald. Aan de bestelling van Koper kunnen nadere (betalings-/bestel-) voorwaarden worden gesteld. 

8.3. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten tot invordering van alle aan Verkoper verschuldigde bedragen, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand,– door wie ook verleend – komen geheel voor rekening van Koper. De buitengerechtelijke kosten bedragen tien procent (10%) van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 150,-. 

8.4. Betalingen strekken steeds eerst in mindering op de verschuldigde (buiten)gerechtelijke kosten en rente en vervolgens op de oudste factuur. 

8.5. Voor of tijdens de uitvoering van de geplaatste bestelling of order is Verkoper te allen tijde gerechtigd om (gedeeltelijke) betaling te verlangen van deze bestelling of order en de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat Koper de aldus in rekening gebrachte bestelling of order heeft voldaan. Indien Koper met betaling in gebreke blijft heeft Verkoper het recht de bestelling of order dan wel de overeenkomst te ontbinden. Alle voor Verkoper uit deze opschorting en/of ontbinding voortvloeiende schade dient door Koper te worden vergoed. 

8.6 Indien de B2B koper (zakelijke klant) zijn of haar bestelling 48 uur na het ontvangen van de orderbevestiging annuleert, dient de B2B klant 40% van de originele order te betalen als zijnde verwerkings- en annuleringskosten. 

Artikel 9: Garanties 

9.2. Indien voor gekochte en/of geleverde producten door de fabrikant garantiebepalingen zijn vastgesteld, worden die door Verkoper bij de levering aan Koper medegedeeld, waarna deze bepalingen deel zullen uitmaken van de overeenkomst van verkoop en levering tussen Koper en Verkoper. 

9.3. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage aan de producten als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: - indien er veranderingen in of aan de producten zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Verkoper of de fabrikant zijn verricht; - indien gebreken aan de producten het gevolg zijn van de niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; - verkleuring van het product of delen daarvan; - indien beschadiging aan de producten is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid aan de zijde van Koper. 

9.4. Onverminderd het in dit artikel bepaalde geeft Verkoper 6 maanden garantie op het sluitwerk van de producten. 

9.5. De garanties als opgenomen in dit artikel gelden slechts indien Koper aan al haar verplichtingen jegens Verkoper heeft voldaan. 

Artikel 10: Zichttermijn/retourneren binnen 30 dagen – geldt alleen t.b.v. consumenten 

10.2. De hiervoor in lid 1 bedoelde bevoegdheid van Koper geldt niet voor producten die zijn tot stand gebracht overeenkomstig specificaties van de koper (maatwerk), duidelijk persoonlijk van aard zijn of door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

10.3. Indien Koper de overeenkomst op grond van het bepaalde in artikel 10.1 wenst te ontbinden, dient Koper dit binnen de hiervoor genoemde termijn van dertig (30) dagen schriftelijk aan Verkoper te melden. 

10.4. Koper dient de door hem ontvangen producten ongebruikt, onbeschadigd en compleet in de originele verpakking terug te sturen dan wel terug te brengen bij de vestiging van Verkoper. Dit geldt ook voor extra gifts die de Koper ontvangt. De retourzending van de Koper wordt niet in behandeling genomen door de Verkoper als dit niet compleet is retourgestuurd.  

10.5. Indien Koper de producten retour zendt aan Verkoper of Verkoper verzoekt om de producten op te halen, komen de kosten daarvan volledig voor rekening van Koper. 

10.6. Indien Koper reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat hij de overeenkomst met Verkoper heeft ontbonden, zal Verkoper deze betalingen binnen dertig (30) dagen nadat Verkoper de door Koper geretourneerde of teruggebrachte producten heeft ontvangen, aan Koper terugbetalen. 

10.7. Verkoper behoudt zich het recht voor om geretourneerde of teruggebrachte producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te retourneren, wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn geopend, gebruikt of door de schuld van Koper zijn beschadigd. Verkoper heeft in dat geval het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade op het aan Koper terug te betalen bedrag in mindering te brengen. 

10.8 Artikel 10 is niet geldig voor custom made artikelen die op verzoek gemaakt worden. Hierbij gaat het om de custom made naam-, letterkettingen, de jaartal collectie, de cube collectie, de switch-it collectie en gegraveerde sieraden. Deze kunnen niet retour gestuurd worden.  

10.9 Zodra wij uw retourzending in goede orde hebben ontvangen, zal deze in behandeling worden genomen. Nadat uw retour is verwerkt, wordt het resterende bedrag binnen 30 dagen teruggestort op uw bankrekening die is gebruikt bij de oorspronkelijke transactie. Let op: wanneer u door middel van Sendcloud retourneert wordt de €6,95 verzendkosten nog in mindering gebracht op het retourbedrag. 

Artikel 11: Aansprakelijkheid 

11.2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid van dit artikel is Verkoper nimmer aansprakelijk voor: a. bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade (waaronder gederfde winst en gemiste besparingen), tenzij, deze het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van Verkoper. b. schade ten gevolge van opzet of bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevende medewerkers van Verkoper of door Verkoper ingeschakelde derden. 

11.3. De aansprakelijkheid van Verkoper wegens schade als gevolg van gebreken in geleverde producten is beperkt tot vervanging of herstel van de betreffende producten zaken zoals bepaald in artikel 15 (reclame). 

11.4. Onverminderd hetgeen in artikel 15 van deze voorwaarden omtrent reclame is bepaald, vervalt iedere vordering tot schadevergoeding jegens Verkoper, met uitzondering van de vordering(-en) die door Verkoper is (zijn) erkend, door het enkele verloop van zes (6) maanden nadat Koper de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken. 

11.5. Aansprakelijkheid beperkende, -uitsluitende of -vaststellende voorwaarden, welke door derden aan Verkoper kunnen worden tegengeworpen, kunnen door Verkoper ook aan Koper worden tegengeworpen. 

11.6. Verkoper is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website, de telecommunicatie, infrastructuur en/of overige fouten in de communicatie of mogelijke gevolgen hiervan. De inhoud van de website van Verkoper alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Verkoper op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Verkoper kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of inhoud van die informatie. Verkoper is dan ook niet aansprakelijk voor voorkomende fouten, onjuistheden, misverstanden, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel in het verkeer tussen Koper en Verkoper, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie. Verkoper sluit voorts iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door haar gegeven adviezen en antwoorden op vragen, zulks behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Verkoper. 

Artikel 12: Overmacht 

12.2. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en de jurisprudentie is bepaald, elke van de wil van Verkoper onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert en die niet aan Verkoper is toe te rekenen. Hieronder zal mede worden verstaan: werkstakingen bij Verkoper of haar leveranciers, gebrek aan personeel en ziekte van personeel, vertragingen van leveringen van leveranciers of wanprestatie en/of overmacht van deze leveranciers, overheidsmaatregelen, brand en storingen in het bedrijf van Verkoper of haar leveranciers. 

12.3. Indien als gevolg van voornoemde omstandigheden nakoming door Verkoper blijvend onmogelijk is, heeft zij het recht te vorderen dat de overeenkomst als zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering daarvan door haar mogelijk blijft, tenzij zulks in de gegeven omstandigheden in redelijkheid niet van Koper gevergd kan worden en ontbinding gerechtvaardigd is. In laatst bedoeld geval wordt de betreffende overeenkomst ontbonden zonder dat Koper enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. 

12.4. Zolang sprake is van overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van Verkoper opgeschort. Duurt de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Verkoper niet mogelijk is langer dan drie maanden dan zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 

12.5. Indien Verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het geleverde casu quo het te leveren gedeelte afzonderlijk te factureren en is Koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. 

Artikel 13: Privacy 

 13.2. Persoonsgegevens zullen door Verkoper niet worden verstrekt aan derden die niet gelieerd zijn aan Verkoper, behoudens indien hiervoor de expliciete toestemming is gegeven door Koper of indien dit noodzakelijk is in verband met wettelijke eisen.

13.3. De website kan advertenties van derden of koppelingen naar andere websites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Verkoper geen invloed. Verkoper is daarvoor dan ook niet verantwoordelijk. 

Artikel 14: Intellectuele eigendom 

14.2. Koper erkent en respecteert deze rechten en zal daarop geen inbreuk maken. Indien Koper, ondanks het voorgaande, toch op enige wijze inbreuk maakt op rechten van intellectuele eigendom van Verkoper, verbeurt Koper aan Verkoper een direct opeisbare boete van € 2.500,-- per overtreding, alsmede per dag dat de overtreding voortduurt. Daarnaast behoudt Verkoper zich het recht voor om alle schade die hij als gevolg van enige inbreuk op aan hem toekomende rechten van intellectuele eigendom lijdt of nog zal lijden, op Koper te verhalen. 

Artikel 15: Reclame  

15.2. Manco’s, vermissingen, onjuiste of ondeugdelijke levering en zichtbare gebreken en beschadigingen dienen onder opgaaf van redenen schriftelijk, binnen één (1) werkdag na levering bij Verkoper te worden gemeld, en de betreffende goederen dienen vervolgens binnen vijf (5) werkdagen voor rekening en risico van Koper aan Verkoper te worden teruggezonden, bij gebreke waarvan de rechten van Koper ter zake vervallen en het risico van eventuele  manco’s, vermissingen, onjuiste of ondeugdelijke levering en zichtbare gebreken en beschadigingen voor rekening en risico van Koper blijven. 

15.3. Reclames ten aanzien van facturen dienen onder opgaaf van redenen schriftelijk, binnen veertien (14) dagen na factuurdatum bij Verkoper te worden ingediend, bij gebreke waarvan de rechten van Koper ter zake vervallen. 

15.4. Alle overige door Koper beweerde rechten wegens tekortkomingen in de nakoming van haar verplichtingen door Verkoper of andere gebreken in de door haar geleverde producten dienen schriftelijk, binnen 14 dagen nadat Koper het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, doch uiterlijk binnen twee jaar na aflevering van het product, bij Verkoper te worden ingediend, en - indien het gebrekkige zaken betreft - dienen deze tegelijkertijd voor rekening en risico van Koper aan Verkoper te worden teruggezonden, bij gebreke waarvan de rechten van Koper ter zake vervallen. De rechten van Koper ter zake vervallen eveneens indien Koper zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Verkoper een vermeend gebrek heeft trachten te (doen) verhelpen. 

15.5. Mits reclames tijdig overeenkomstig de bepalingen van dit artikel zijn ingediend zullen de betreffende aan Verkoper teruggezonden gebrekkige zaken door haar worden vervangen of hersteld, zulks ter keuze van Verkoper. 

15.6. Reclames als in dit artikel bedoeld, schorten de betalingsverplichtingen van Koper niet op. 

Artikel 16: Toepasselijk recht en forumkeuze 

16.2. Alle geschillen tussen partijen verband houdend met aanbiedingen, bestellingen, opdrachten en overeenkomsten of de uitvoering daarvan, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank te Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch, of een andere ingevolge de wet relatief bevoegde rechter.   

Privacy

LOTT. gioielli  gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: 

Indien u een bestelling plaatst, hebben wij (in ieder geval) uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om de bestelling uit te voeren en u daarover te informeren. 

Om het winkelen op www.lottgioielli.com zo aangenaam mogelijk te laten zijn voor, slaan wij met uw toestemming persoonlijke gegevens, de bestelgegevens en het gebruik van onze diensten op. 

Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich afmelden via de link onderaan elke mailing. 

Als u een account aanmaakt bij LOTT. gioielli worden uw gegevens bewaard op een Secure Server. In uw account bij LOTT. gioielli slaan we informatie op zoals uw NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij ieder bezoek opnieuw hoeft in te vullen. 

Gegevens over het gebruik van onze website en de feedback die we krijgen van onze bezoekers worden gebruikt om www.lottgioielli.com verder te ontwikkelen en te verbeteren.  

LOTT. gioielli verkoopt uw persoonlijke gegevens aan derden en stelt deze uitsluitend ter beschikking aan partijen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. LOTT. gioielli en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. 

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kunnen wij via onderstaande gegevens benaderd worden. 

LOTT.gioielli 

LOTT.gioielli verzameld persoonlijke informatie op verschillende manieren wanneer u een order plaatst of wanneer u zich registreert voor diensten aangeboden door LOTT.gioielli. Door te registreren accepteert u de verzameling van uw persoonlijke gegevens door LOTT.gioielli. Om uw bestelling te kunnen verwerken, om op fraude te kunnen checken en om uw bestelling te kunnen voltooien moeten wij, voor elke bestelling die geplaatst wordt, de volgende informatie verzamelen en opslaan; uw naam, e-mail-, huis-, verzend- en factuuradres en telefoonnummer. 

Wat doet LOTT.Gioielli met je gegevens? 

De persoonlijke informatie die u verstrekt kan worden gedeeld met fraude opsporingsdiensten en instanties welke kredietwaardigheid controleren. Wanneer wij dit wettelijk verplicht zijn zullen wij deze informatie ook verstrekken aan elke relevante rechtelijke instantie. Verzendgegevens zoals uw adres, emailadres en telefoonnummer kunnen worden gedeeld met koeriersdiensten. Deze gegevens worden gedeeld om u van de beste service te kunnen voorzien en zullen door onze koeriers niet worden doorgespeeld aan derden. Creditcard en bankgegevens zullen nooit gedeeld worden met derden en worden alleen gebruikt om uw bestelling te verwerken. Creditcard gegevens worden versleuteld en zijn niet zichtbaar voor medewerkers van LOTT.gioielli. Daarnaast verzamelen wij informatie over website verkeer, wenslijsten en andere commerciële informatie welke wij gebruiken om consumenten patronen in kaart te brengen. Deze informatie gebruiken wij voor interne onderzoeken, marketingdoeleinden en om onze website te aan te passen om nog beter aan de eisen van onze consumenten te kunnen voldoen. LOTT.gioielli doet zoveel als mogelijk om de veiligheid, integriteit en privacy van door u aan ons verstrekte informatie te waarborgen. Wij doen zoveel als mogelijk om ervoor te zorgen dat de partijen met wie wij samenwerken en waarmee wij uw gegevens delen dezelfde maatstaven hanteren. 

Toegang tot het wijzigen van persoonlijke informatie

Door te abonneren op onze nieuwsbrief geef je toestemming om nieuwsbrieven en aanbiedingen per e-mail te ontvangen. Echter, elke keer wanneer wij hierna contact met je opnemen via email wordt je de mogelijkheid geboden om je af te melden van deze service door middel van het klikken op de afmeld knop onder aan de email. Daarnaast kun je jezelf afmelden door een email te sturen naar contactform@lottgioielli.com. 

Abonnees van onze nieuwsbrief ontvangen email meldingen voor nieuwe producten, speciale aanbiedingen, evenementen en kortingen. Wij verkopen je informatie nooit door aan derden voor marketingdoeleinden. 

  •  Klantenservice
  • Nieuwsbrieven
  • Winacties
  • Fraude
  • (Achteraf) Betalen
  • Cookies
  • Gebruik van cookies door LOTT.Gioielli  
Door middel van het surfen op onze website geef je toestemming aan ons dat wij een cookie op jouw harde schijf plaatsen en deze opvragen wanneer je www.lottgioielli.com in de toekomst nogmaals bezoekt.  

Wij gebruiken cookies onder andere om te volgen hoe vaak een bezoeker onze website bezoekt, wat de inhoud is van zijn/haar winkelwagen en wat zijn/haar voorgaande aankopen waren om inhoud te bieden welke relevant zijn aan de interesses van deze bezoeker. Om dit te kunnen doen gebruiken wij website functionality cookies, website analytics cookies, customer preference cookies en targeting cookies. 

Het gebruik van cookies is een standaard in onze industrie en de meeste webbrowsers zijn ingesteld om cookies automatisch te accepteren. Als je het wenst kun je dit echter wijzigen waardoor je voorkomt dat cookies automatisch worden geaccepteerd. Als je cookies van onze website specifiek niet wilt accepteren dan kun je dit doen op een cookie-voor-cookie basis, mits jouw browser dit toelaat. Als je ervoor kiest cookies te limiteren of geen cookies te ontvangen, dan kun je de meeste functies van onze website, zoals het bekijken en bestellen van producten, gewoon blijven gebruiken, je moet jezelf er echter van bewust zijn dat niet alles meer zal functioneren zoals bedoeld. Als je cookies wilt verwijderen die reeds op jouw apparaat zijn opgeslagen raadpleeg dan de helpsectie van jouw browser. 

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door jouw browser worden opgeslagen op jouwcomputer. LOTT. gioielli gebruikt cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek aan www.lottgioielli.com. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Je kunt je eigen browser zo instellen dat je tijdens het winkelen bij LOTT. gioielli geen cookies ontvangt. 

LOTT. gioielli maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc.Google Analytics maakt gebruik van cookies om te analyseren hoe gebruikers een website gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor www.lottgioielli.com en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.  

Mocht je nog vragen hebben over het Privacy Beleid van LOTT. gioielli, dan kun je contact met ons opnemen via e-mail of telefoon. Onze klantenservice helpt je graag bij vragen over jouw gegevens of als wanneer je deze wilt wijzigen. Je hebt nadrukkelijk het recht op correctie van je eigen gegevens. Op deze pagina vind je altijd de meest recente informatie met betrekking tot het Privacy beleid van LOTT. gioielli. 

Disclaimer

De inhoud van deze website en andere uitingen van LOTT. gioielli op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door LOTT. gioielli wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. LOTT. gioielli behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.